Provozní řád 3D zóny

Příloha č.2 smluvních podmínek vstupu do zábavního herního koutku a prodejny tématického zboží "3D zóna" v 1. patře budovy Komenského 2302, Boskovice, 68001, totéž platí na druhé provozovně v hotelu PANORAMA Češkovice 168, 678 01, Blansko.

Provozní řád a doporučení:

Vstup do prostor 3D zóny. Návštěvníci 3D zóny vstupují do prostor 3D zóny dveřmi ze sálu baru "Modrá věž, v provozovně hotelu Panorama je to vstup dveřmi z chodby hotelu. Na těchto vstupních dveřích je umístěno upozornění ke vstupu s tím, že se jedná o provozovnu 3D zóna a je zde uveden webový odkaz na místo umístění provozního řádu 3D zóny a smlouvy ke vstupu do prostor 3D zóny. Vstupem do 3D zóny návštěvníci souhlasí s provozním řádem a smluvními podmínkami 3D zóny viz tato smlouva.


Bezpečný pohyb osob. Z důvodu správné funkčnosti jednotlivých stanovišť jsou prostory 3D zóny částečně zatemněné. Pro zachování bezpečného pohybu osob v prostorách 3D zóny je nutno dbát pokynů obsluhy herny, zejména nevstupovat do herního prostoru jednotlivých stanovišť, pokud k tomu není hráč nebo divák-host vyzván obsluhu herny.

Orientace hráče ve virtuálním prostoru je specifická tím, že je hráč prostorově a vizuálně dezorientován. Proto vždy uveďte obsluze, na co se necítíte a nevystavujte se tím nebezpečí ohrožení zdraví.

Přes veškerou asistenci obsluhy a instruktáž, provázející každého hráče, přebírá každý hráč zodpovědnost sám na sebe. Vždy má možnost hru ukončit, pokud se necítí bezpečně, postačí to nahlásit obsluze a ta ihned hru ukončí, nebo nebude žádnou aplikaci spouštět vůbec.


Bezpečnost a respektování ostatních návštěvníků. Návštěvníci 3D zóny jsou povinni dodržovat pokyny pracovníků obsluhy 3D zóny pro zachování všeobecné bezpečnosti. Nedotýkají se elektrických zařízení, kabelů, lišt, projekčních ploch, zatemňovacích a dělících závěsů a stěn či panelů atd., s výjimkou těch prvků, které jsou potřebné k ovládání prvků jednotlivých stanovišť 3D zóny dle instrukcí obsluhy 3D zóny. Zejména se chovají opatrně vzhledem k nainstalovaným prvkům všech stanovišť, dávají pozor na to, aby svým chováním neohrožovali či neomezovali bezpečný a příjemný pobyt všech návštěvníků 3D zóny. Výjimku tvoří částečné akustické omezování dalších návštěvníků přirozenými hlasovými projevy návštěvníků při zkoušení různých her apod., taktéž se za omezování dalších účastníků nepovažuje akustické rušení formou různých zvuků z reprobeden, jenž jsou součástí jakýchkoliv expozic 3D zóny. Na úroveň nastavení hlasitosti všech ozvučovacích prvků zařízení 3D zóny dohlíží a seřizuje obsluha 3D zóny.


Zodpovědnost za návštěvníky mladší 15ti let. Za děti mladší 15ti let zodpovídá v plném rozsahu a vždy jejich zákonný zástupce který dohlíží na to, aby osoba mladší 15ti let jednala v souladu s touto smlouvou a provozním řádem 3D zóny. V případě, kdy rodič nedoprovází dítě mladší 15ti let do prostor 3D zóny, učiní veškerá opatření k tomu, aby bylo dítě informováno o náležitostech provozního řádu a smluvních podmínkách pro vstup do 3D zóny. Rodič si vyžádá telefonické spojení na obsluhu 3D zóny pro jakoukoliv potřebu. 3D (stereoskopické) zobrazování různého obsahu je doporučeno pro děti starší 6ti let věku.


Konzumace alkoholu a dalších omamných a návykových látek. Návštěvníci 3D zóny nesmí být pod vlivem alkoholu, návykových látek a nesmí vykonávat další činnosti neslučitelné s provozem technických a dalších zařízení a expozic 3D zóny. Taktéž je zakázáno užívání dalších návykových látek a alkoholu během návštěvy 3D zóny i bezprostředně před návštěvou. Obsluha 3D zóny je oprávněna učinit výjimku při povolení vstupu do 3D zóny ohledně povolené konzumace malého množství alkoholu, kdy není návštěvník 3D zóny zjevně ve stavu, kdy by mohlo být pro něj samotného, nebo pro další účastníky 3D zóny a pro obsluhu 3D zóny jeho chování nebezpečné. Při výzvě pracovníka 3D zóny k opuštění prostor 3D zóny účastníka, u kterého má obsluha 3D zóny podezření na užití či zneužití omamných látek nebo alkoholu ihned uposlechne tento návštěvník ústní výzvy obsluhy 3D zóny, bez nároku na vrácení vstupného.


Zdravotní rizika. Osoby, které jsou zdravotně indisponované a necítí se v dobré zdravotní kondici, zejména pokud mají onemocnění jako je například Epilepsie, a podobné duševní nemoci a omezení, oznámí tuto informaci obsluze a vyhnou se používání zobrazovacích zařízení s 3D (stereoskopickým) obrazem a brýlemi pro zobrazování virtuální reality 360° nebo 180°, případně dalších zařízení, která nejsou vhodná pro citlivé osoby na zmíněná zobrazovací zařízení. Jakmile bude mít návštěvník 3D zóny při používání kteréhokoliv zařízení pocit, že mu je nevolno, případně bude mít bolesti hlavy, pálení očí, apod., požádá obsluhu o přestávku, případně zcela ukončí používání těchto zařízení. V obecné rovině však můžeme informovat všechny zájemce o návštěvu 3D zóny o tom, že používáme takovou techniku, která je zejména svojí kvalitou a nastavením nezávadná pro běžné použití zdravou osobou. Opatrnosti není nikdy dost, proto vždy raději informujte obsluhu, v případě Vaší negativní zkušenosti s použitím zmíněných zobrazovacích technik.


Hygienická pravidla pro návštěvu 3D zóny. Každý návštěvník 3D zóny respektuje právo ostatních návštěvníků na příjemný a zdravotně a hygienicky příjemný pobyt v prostorách 3D zóny. Proto je zakázán vstup do prostor 3D zóny a zdržování se v těchto prostorách všem návštěvníkům, u kterých by jejich zdravotní stav mohl být pro ostatní návštěvníky 3D zóny omezujícím nebo ohrožujícím faktorem. Jedná se zejména o přenosná respirační a jiná onemocnění, přenosná kožní nebo vlasová onemocnění, apod.). Obsluha 3D zóny provádí pravidelnou údržbu herních prvků 3D zóny, jako je kompletní úklid prostor, desinfekce herních brýlí přímým čištěním a dále desinfekční mlhou apod. Pro všechny zájemce je u obsluhy herny vždy k dispozici k zapůjčení dezinfikovaná a dekontaminovaná pokrývka hlavy, jenž poslouží jako izolační můstek mezi hlavou a brýlemi.


Kouření a konzumace jídla a pití. V prostorách 3D zóny je zakázáno kouření i konzumace jídla a pití s výjimkou jednoho místa k tomu určeného, kde se mohou konzumovat a odkládat nápoje.


Nedodržení ustanovení provozního řádu. V případě osoby nedodržující jakéhokoliv ustanovení vyplývajícího z této smlouvy a provozního řádu bude tato osoba vyzvána ke sjednání nápravy. V případě opakovaného nedodržování provozního řádu a ustanovení této smlouvy bude osoba vyzvána k opuštění prostor 3D zóny bez nároku na vrácení vstupného.


Pokyny k obsluze a užívání stanovišť 3D zóny. Všechny prvky stanovišť 3D zóny připravuje a aktivuje obsluha 3D zóny. Bez výslovného souhlasu obsluhy 3D zóny není povoleno návštěvníkům nastavovat si technické i softwarové prvky expozic. Zejména cokoliv nastavovat na PC, vypínat či zapínat PC a další hardwarové i softwarové prvky všech zařízení a dále do těchto zařízení a PC připojovat jakékoliv zařízení a kabely.

Všichni návštěvníci 3D zóny jsou ohleduplní k ostatním návštěvníkům a obsluze 3D zóny. Zejména dodržují ustanovení provozního řádu 3D zóny a smlouvy ke vstupu do 3D zóny. Neohrožují ani neomezují ostatní návštěvníky 3D zóny a obsluhu 3D zóny. Nevstupují do prostor 3D zóny a nezdržují se v nich v silně znečištěném oděvu, případně pokud jsou potřísnění barvící či zapáchající látkou apod. Nemluví vulgárně a příliš hlasitě, nezpůsobují hlasité zvukové projevy a efekty, nevykřikují a nekomentují chování ostatních účastníků 3D zóny, apod. Mohli by tím ostatní návštěvníky 3D zóny omezovat nebo ohrožovat v jakémkoliv směru. Posouzení těchto zmíněných stavů a chování účastníků 3D zóny vždy náleží obsluze 3D zóny, kterou návštěvníci respektují, aby se každý návštěvník 3D zóny cítil v tomto prostředí příjemně.

Jakékoliv informace zveřejněné na webových stránkách www.3d-svet.cz, inzercí, reklamou či obdobným způsobem, včetně Facebooku a Instagramu v jakékoliv podobě, nejsou veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku, ale pouhou výzvou k podání návrhu či obecnou informací.


Smluvní podmínky pro vstup do prostor zábavního herního koutku a prodejny tématického zboží "3D zóna" v 1. patře budovy Komenského 2302, Boskovice, 68001, totéž platí na druhé provozovně v hotelu PANORAMA Češkovice 168, 678 01, Blansko.

 1. Účel smlouvy. FO (fyzická osoba) Vlastimil Ješina, IČO: 70484741 provozuje v 1. patře objektu na adrese Komenského 2302, Boskovice, 68001, prodejnu tématického zboží a zábavní herní koutek, dále jen "3D zóna". Tyto smluvní podmínky upravují užití těchto prostor pro návštěvníky a právní vztahy mezi FO Vlastimil Ješina a návštěvníkem.

 2. Připojení spolupracující společnosti. Společnost 3D Svět s.r.o., IČO: 03840417 je obchodním a realizačním partnerem FO Vlastimil Ješina a v prostorách "3D zóny" taktéž provozuje obdobnou činnost jako FO Vlastimil Ješina. Zejména se jedná o lektorskou činnost v oblasti 3D technologií a prezentaci moderní zobrazovací techniky pro různé obecenstvo.

 3. Pojmy. Návštěvníkem je jednotlivá fyzická osoba nebo určitým způsobem vymezená skupina fyzických osob. Pro případ, že objednatelem vstupu do 3D zóny je právnická osoba či jiná osoba odlišná, použijí se tato smluvní ujednání na vztahy k objednatelům i návštěvníkům obdobně.

 4. Vymezení zóny. Prostory "3D zóny" jsou odlišeny od ostatních prostor umístěným označením na vstupních dveřích do těchto prostor.

 5. Obecná prevence. Návštěvníci jsou při pobytu v prostorách "3D zóny" povinni dbát pokynů pověřených pracovníků a dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na charakter expozice, počínat si ohleduplně ve vztahu k ostatním návštěvníkům a zařízení tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví a dalších hodnotách. V případě, že si nejsou jisti správným postupem při jejich jednání, vždy činnost přeruší a informují o tom pověřenou obsluhu 3D zóny.

 6. Provozní řád a doporučení provozovatele. Nezbytnou součástí této smlouvy je provozní řád, poučení a doporučené pokyny (viz příloha č.2 této smlouvy) při pobytu v "3D zóně", se kterými návštěvníci potvrzují že se seznámili a jejich text je jim stále dostupný u obsluhy v prostoru zábavního herního koutku s prodejnou 3D Svět a budou jim dále poskytnuty na vyžádání pověřeným pracovníkem.

 7. Charakteristika 3D zóny: 3D zóna představuje prostor, kde mohou návštěvníci pobýt v příjemném prostřední a mohou prozkoumávat moderní technologie a seznámit se s jednotlivými 3D zajímavostmi a technikou, které si mohou také následně zakoupit v prodejně. Expozice poskytne základní edukaci návštěvníků ohledně současných trendů ve světě 3D možností a technologií.

 8. Vstupné. Návštěvníci se zavazují za vstup do 3D zóny zaplatit vstupné, které slouží k pokrytí nákladů na realizaci herních platforem jako počítačová technika, projekční a televizní technika, audio instalace, bezpečnostní opatření, stanoviště sedaček pro závodní hry s 3D obrazem(sedačky s volanty a pedály, umístěné na pevném pódiu. A dále na zajištění rychlého internetu, nájmy prostor, energie, úklid, obsluhující personál, vytápění prostor, vzduchové ventilace a další jiné provozní náklady a rovněž pro udržování a další rozvoj expozice 3D technologií. Žádná úplata vstupného není vybírána za použití brýlí HTC VIVE a herních konzolí Play station 3, X-Box ONE atd. a herního obsahu, provozovaného na zmíněných zařízeních. Zákazník si může na našich připravených stanovištích herních platforem vyzkoušet své vlastní herní konzole, nebo jakékoliv naše zboží, které má zájem si zakoupit v rámci ceníku za určité stanoviště a časový rozsah. Po celou dobu má k dispozici naši asistenci.

 9. Základní ceník. Základní ceník vstupného je ustanoven v příloze č.1 této smlouvy. Přednost před tímto ceníkem má dohoda mezi objednatelem a provozovatelem, která může na základě specifických požadavků stanovit cenu odchylně. Před započetím používání herních stanovišť je však vždy oběma stranám cena známá a vzájemně odsouhlasena, což potvrzují tím, že tuto činnost (používání herních stanovišť) započnou. Přesné cenové podmínky jsou uvedeny na odkaze: https://www.3d-svet.cz/cenik-3d-svet-letovice/

 10. Objednávka vstupu do 3D zóny. Vstup do 3D zóny je možné rezervovat osobně v prostorách 3D . zóny Komenského 2302, 680 01, Boskovice, totéž platí na druhé provozovně v hotelu PANORAMA Češkovice 168, 678 01, Blansko, telefonicky, emailem či on-line rezervačním formulářem přes webové rozhraní dle odkazu: https://www.3d-svet.cz/a3d-zona-letovice/ Rezervace určitého času pro vstup do 3D zóny je účinná teprve učiněným potvrzením v písemné, či elektronické formě ze strany společnosti 3D Svět s.r.o. nebo telefonickou domluvou na čísle: 724 118 380. Jakékoliv informace zveřejněné na webových stránkách www.3d-svet.cz včetně jejich "podstránek", inzercí, reklamou či obdobným způsobem nejsou veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku, ale pouhou výzvou k podání návrhu či obecnou informací.

 11. Zneužití rezervačního systému. Smluvní strany berou na vědomí, že využití vstupu do 3D zóny je službou související s využitím volného času a je poskytovaná v určitém termínu ve smyslu § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě opakovaného bezdůvodného rušení učiněné rezervace ve lhůtě kratší než 2 dny či v případě neuhrazení úplaty za vstup do 3D zóny je provozovatel oprávněn neakceptovat další rezervace učiněné touto osobou, či skupinou osob.

 12. Působnost podmínek na všechny další vstupy. Osoba, která tyto smluvní podmínky přijala, se zavazuje jimi řídit i pro své případné další vstupy do 3D zóny a dále se zavazuje o všem informovat další osoby, které je v návštěvě 3D zóny doprovází.

 13. Srozumitelnost smlouvy a jejich ustanovení. V případě, že není zájemci o vstup do 3D zóny cokoliv v této smlouvě srozumitelné a jasně pochopitelné, požádá obsluhu 3D zóny o vysvětlení. V opačném případě 3D zónu nenavštíví. Toto opatření je učiněno zejména z důvodu bezpečnosti všech návštěvníků 3D zóny.

Příloha č.1

 smluvních podmínek pro vstup do prostor zábavního herního koutku a prodejny tématického zboží "3D zóna" v 1. patře budovy Komenského 2302, Boskovice, 68001, totéž platí na druhé provozovně v hotelu PANORAMA Češkovice 168, 678 01, Blansko.


Ceník vstupu do 3D zóny:

Cena je uvedena v Kč,- za jedno stanoviště

1. stanoviště pro virtuální realitu

2. stanoviště pro virtuální realitu

3. stanoviště pro závodní 3D Red Bull sedačky

v rámci určitého časového úseku, dle tabulek níže:

Smluvní podmínky pro vstup do prostor zábavního herního koutku a prodejny tématického zboží "3D zóna" v 1. patře budovy Komenského 2302, Boskovice, 68001, totéž platí na druhé provozovně v hotelu PANORAMA Češkovice 168, 678 01, Blansko.